english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Historie MHD  

HISTORICKÉ DOKUMENTY

Pracovní pomůcka
NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce se nachází jeden z historických dokumentů, který se váže k MHD Žďár nad Sázavou.
Nejedná se o oskenovaný dokument (který byl v uvedeném roce vylepován do vozidel a na vývěsní plochy), ale o jeho přepis.
.

.
.
Československá státní automobilová doprava, národní podnik Brno
.
PRACOVNÍ POMŮCKA
.
pro pracovníky n.p. ČSAD, týkající se realizace jednotných tarifních podmínek a sazeb v městských hromadných dopravách, provozovaných n.p. Brno
.
Vydal: ČSAD n.p. Brno, podnikové ředitelství, útvar osobní dopravy 
Schválil: Vedení PŘ ČSAD n.p. Brno 
.
Pro vnitřní potřebu
.


.
Na své 6. plenární schůzi projednala a schválila vláda ČSR nové jednotné tarifní podmínky a sazby MHD, které byly realizovány výměrem ČCÚ čís. 472/25/81 ze dne 15. 4. 1981.
Cílem vydání jednotných tarifních podmínek a sazeb MHD bylo jejich sjednocení v celé ČSR a vytvoření předpokladů pro zavedení progresivního bezhotovostního odbavování cestujících s využitím předprodeje jízdenek a znehodnocovacích strojků ve vozidlech MHD. 
Pro zavedení jednotných tarifních podmínek a sazeb na území Jm kraje byl ze strany Jm KNV stanoven termín 29. 5. 1983. V návaznosti na uvedený Výměr 472/25/81 a jeho zavedení na území Jihomoravského kraje ve stanoveném termínu, byl přijat k realizaci nový návrh na zavedení průkazek, předplatních jízdenek a žádanek. Tento byl vypracován především z hlediska univerzálního použití všech druhů stanovených časových jízdenek MHD s přihlédnutím na hledisko případného zneužití. 
Formou pomůcky je v následující části mj. uveden způsob vyplňování nových tiskopisů, s cílem dosažení jednotnosti v rámci MHD provozované n.p. ČSAD v Jm kraji. 
Výňatek z „Harmonogramu postupu prací pro zavedení jednotných tarifních podmínek a sazeb v MHD na území Jm kraje“, který vydal OD Jm KNV dne 9. 2. 1982 pod čj. Dop. 324182-Pit.: 
- Na území města s MHD mohou platit pouze jedny tarifní podmínky a to jednotné tar. podmínky MHD. Z tohoto důvodu nemohou platit žákovské a dělnické časové jízdenky (týdenní, měsíční) ve smyslu Tarifu n.p. ČSAD pro pravidelnou přepravu cestujících, zavazadel a autobusových zásilek (TOP) ze zastávek na území předmětného města do jiné zastávky na území téhož města ani při přestupu z jiného dopravního prostředku. 
- Doprava pracujících a žáků, kteří mají trvalé bydliště mimo obvod sítě MHD - budou přepravováni ve smyslu pokynu k realizaci jednotného tarifního systému MHD, který vydal OD JmKNV dne 27. 5. 1982 pod č.j. Dop. 1306182-Pit. 
Z tohoto pokynu vyjímáme, že tito dojíždějící budou jako doposud přepravováni z místa trvalého bydliště do nejbližšího místa pracoviště (školy) na dělnické a žákovské časové jízdenky stávajícími linkami i s přestupem, vyjma linek MHD. Takovéto zajištění přepravy nelze uplatňovat k zavádění nebo prodlužování autobusových linek nebo spojů pro jednotlivce, příp. menší kolektivy, které by vyvolaly další nárůst přepravních výkonů a zásadně nelze pro zajištění výše uvedené přepravy vyčleňovat stávající linky MHD.
.
SAZBA A TARIFNÍ PODMÍNKY - 
uvedené v části „A“ výměru čís. 472/25/81 jsou závazné pro všechny provozovatele městské hromadné dopravy na území ČSR. 
Městskou hromadnou dopravou se pro potřeby tarifů MHD rozumí veřejná hromadná doprava osob a jejich zavazadel vyhlášená jako samostatný přepravní systém na území města, popř. příměstských spádových obcí, která slouží k uspokojování přepravních potřeb tohoto území a je provozována autobusy a dopravními prostředky městských drah. Není přitom rozhodující provozovatel dopravy, počet a délka linek, ani interval spojů stanovený jízdním řádem. 
Podmínky, jakož i odpovědnost z provozování MHD upravuje vyhláška min. dopravy číslo 127/1964 Sb. o městském přepravním řádu ve znění vyhl. číslo 151/1971 Sb., číslo 118/1973 Sb., čís. 3/1977 Sb. a číslo 123/1979 Sb. 
Provoz v městských hromadných dopravách provozovaných ČSAD n.p. Brno doplňuje: 
- OŘP číslo 29/1979 vč. příloh - o zavedení nového systému v odbavování cestujících v MHD ČSAD. 
- OŘP číslo 17/1980 - o zabezpečení předprodeje jízdenek pro MHD ČSAD předprodejními automaty MERONA. 
- Hospodářské smlouvy - o spolupráci a zajištění prodeje jízdenek na MHD. 
___________________________ 
Výměr č. 472/25/81 doplňuje "Metodické doporučení“ při poskytování s1ev důchodcům vydané MV ČSR SD čj. SD/13-5022/82 a Výměr č. 90/25/82 z 22.1.82 vydaný ČCÚ čj. 25-110/82, které byly zaslány na dopravní závody. 

UPOZORNĚNÍ - 
- Z titulu dosažení jednotnosti v rámci Jm kraje dodržujte vyplňování jednotlivých údajů průkazky a předplatní jízdenky včetně používání razítek, jak uvedeno v návodu. 
- Doba platnosti průkazek, u kterých nejsou poskytovány slevy, je do odvolání. Výměnu provádějte na základě zjištění při zakupování předplatní jízdenky z titulu poškození, nečitelných údajů, změny podoby žadatele a pod. V kolonce "Doba platnosti do" vyznačte datumovým razítkem den ukončení platnosti průkazky a žadatele upozorněte na nutnost vystavení nové průkazky. K vyznačenému datu průkazku odeberte! 
- U žákovských průkazek, jejichž výměna bude provedena ke dni 30.VI., vyznačte datumovým razítkem v kolonce "Doba platnosti do" datum 30. VI. (června) 19.. U průkazek pro důchodce, jejich výměna bude prováděna k datu 31.XII., vyznačte obdobně datumovým razítkem 31. XII. (prosince) 19.. 
- U důchodců a děti, kteří jsou přepravováni bezplatně, nebude vystavována průkazka ani předplatní jízdenka (důchodci v případě kontroly prokáží totožnost občanským průkazem, viz. "Metodické doporučení" vydané MV ČSR SD pod čj. SD/13-5022/82. 
- Pro měsíční a čtvrtletní občanskou jízdenku platí společná průkazka s jednotným označením a žadatel má možnost zakoupení předplatní jízdenky, která mu bude v daném období vyhovovat. 
- Předplatní jízdenky čtvrtletní se vystavují pouze pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí. Obdobně roční předplatní jízdenky se vystavuji pro kalendářní rok. 
- V případě požadavku na zakoupení jiného druhu předplatní jízdenky, než na jaký je vystavena průkazka, nutno vystavit novou průkazku. 
- Žádanky o vydání měsíční zlevněné jízdenky se týkají žáků a důchodců. U ostatních druhů nebudou používány. 
- Jednotlivé průkazky, předplatní jízdenky lze v zájmu zrychlení manipulace při prodeji připravit předem (mimo SETRIGHT). 
- U průkazek, které budou vykazovat trvalou vyšší spotřebu, se v zájmu snížení pracnosti uvažuje s předtiskem druhu a ceny v Kčs. 

Údaje na předplatní jízdence vyznačené strojkem Setright, které nutno dodržet! 
- výši jízdného v Kčs nastavte dle údaje na průkazce, která byla pro požadovaný druh vystavena. V případě požadavku na zakoupeni ROČNÍ síťové jízdenky občanské v ceně Kčs 290,-, vyznačte s ohledem na možnost nastavení výše ceny strojkem tak, že na přední straně předplatní jízdenky uveďte cenu Kčs 145,- a tutéž hodnotu na zadní straně jízdenky. 
- tarifní číslo nástupní zastávky bude vyjadřovat rok vystavení předplatní jízdenky. Například pro rok 1984 nastavte číslo 84. 
Ostatní údaje jako dosud. 
..
V Ý Ň A T E K
z Výměru čís. 472/25/81 ze dne 15. 4. 1981 o stanovení jednotných tarifních podmínek a sazeb v městských hromadných dopravách v České socialistické republice. 
.
Český cenový úřad podle § 2 zákona České národní rady číslo 134/73 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, stanoví: 
.
I. 
Jednotné tarifní podmínky a sazby v městských hromadných dopravách v ČSR
A.) Sazby a tarifní podmínky
1) Tarify jsou nepřestupné.
Jízdné (dovozné) je jednotné v celé síti MHD, a to v denním i nočním provozu. 
2) Jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel a psů –
1. Dospělá osoba a dítě starší 10 let … 1,- Kčs 
2. Zavazadlo o rozm. větších než 2Ox30x50 cm, a to i v případech, že přesahuje jen jeden z uvedených rozměrů … 1,- Kčs 
3. Pes, není-li přepravován ve schráně … 1,- Kčs 
4. Dětský kočárek bez dítěte … 1,- Kčs 
3) Časové jízdenky MHD
Ceny časových jízdenek jsou stanoveny v závislosti na zařazení města s městskou hromadnou dopravou do příslušné cenové kategorie, podle části C. 
  
Druh časových jízdenek 
A
B
C
D
E
F
a) měsíční síťová jízdenka občanská 
80
70
60
50
40
30
b) čtvrtletní síťová jízdenka občanská 
210
180
160
130
105
80
c) roční síťová jízdenka občanská
780
660
590
490
390
290
d) roční síťová jízdenka pro organizace (přenosná)
230
200
170
140
110
80
e) měsíční zlevněná jízdenka žákovská a pro důchodce
35
35
30
20
20
15
  
Časové jízdenky, s výjimkou jízdenek uvedených pod písmenem c), platí pro celé na nich vyznačené období a rovněž jeden den před a tři dny po tomto období. Ceny časových jízdenek uvedených pod písm. a)-c) stanoví příslušný národní výbor s přihlédnutím k cenám síťových jízdenek. 
4) Časové jízdenky integrovaného dopravního systému (IDS)
Příslušné národní výbory mohou v městských aglomeracích, na jejichž území je hromadná přeprava osob zajišťována více dopravními obory, v dohodě s kompetentními orgányxx) zavést zvláštní druh časových jízdenek - jízdenky IDS. Tyto jízdenky platí pro stanovené období ve všech vozidlech MHD, v označených vozidlech ČSAD a v dopravních prostředcích železnice bez omezeni počtu jízd. 
______________________ 
xx) kompetentními orgány jsou: 
- pro obor železniční dopravy federální ministerstvo dopravy 
- pro obor veřejné silniční dopravy (ČSAD) příslušné krajské národní výbory. 

5) Jízdné (dovozné) za přepravu příslušníků Veřejné bezpečnosti 
Ocenění přepravy příslušníků Veřejné bezpečnosti a jejich zavazadel se provádí zpravidla paušálními úhradami jízdného (dovozného). Výše paušálních úhrad se stanoví dohodou příslušného národního výboru a příslušného orgánu VB na předem určené kalendářní období. 
6 ) Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují: 
a) děti do 10 let 
b) vojáci základní služby ve stejnokroji do hodnosti četaře (včetně) 
c) důchodci starší 70 let bez ohledu na výši důchodu 
d) držitelé průkazu „zvlášť těžce poškozený na zdraví“ a „zvlášť těžce poškozený na zdraví –průvodce“x) 
e) osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P 
f) dětský kočárek s dítětem 
g) jedna souprava lyží s holemi 
h) úzké předměty do 150 cm délky a předměty ve tvaru desky do rozměrů 5x80x100 cm 
__________________ 
x) § 39 vyhl.č. 130/75 Sb.. MPSV ČSR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení. § 39 vyhl. 134/75 Sb., MPSV SSR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon SNR o působnosti orgánů SSR v sociálním zabezpečení. 

B) Vysvětlivky k uplatnění sazeb a tarifních podmínek - pokud není již uvedeno
1) Sazby a tarifní podmínky podle části A) jsou závazné pro všechny provozovatele MHD na území ČSR. 
2) Sazby a tarifní podmínky uvedené v části A) se nevztahuji na ceny jízdného na tzv. rekreačních linkách do příměstských oblastí. Ceny a podmínky na těchto linkách stanoví příslušné národní výbory. 
3) Sazby tarifů v MHD mají charakter maloobchodních cen. 
4) Příslušné národní výbory mohou stanovit s přihlédnutím k místním potřebám doplňující tarifní podmínky , které však nesmí být v rozporu s jednotnými sazbami a tarifními podmínkami. 

C) Zařazení měst s MHD do cenových kategorií
V rámci Jm kraje byla zařazena města s MHD provozovanou n.p. ČSAD do kategorie „F“. Příslušný národní výbor může navrhnout zvýšení (snížení) cen časových jízdenek na úroveň cen v nejblíže vyšší (nižší) cenové kategorii. Návrhy na zařazení měst s nově zaváděnou MHD předkládá cenovému úřadu republiky. 

D) Zvláštní tarifní podmínky pro přiznání jízdních výhod důchodcům
Měsíční zlevněná citová jízdenka pro důchodce se vydává: 
1. Důchodcům ve věkové skupině 65-70 let, nepřesahuje-li jejich důchod 900,- Kčsx) a poživatelům invalidního důchodu mladším 65 let, u kterých důchod, včetně event. výdělku, nepřesahuje částku 9O0,-Kčs/měs.x) Viz výměr 90/25/82. 
2. Důchodcům - účastníkům odboje (držitelem osvědčení podle zákona č .255/46 Sb. o příslušnících Čs. armády v zahraničí a některých účastnících národního boje za osvobození) od dovršení věku, kdy nabývají nárok na starobní důchod, resp. invalidním důchodcům - účastníkům odboje od přiznáni nároku na invalidní důchod do dovršeni věku 70 let, bez ohledu na výši důchoduxx) a důchodcům - účastníkům odboje za II. svět. války, kteří mají potvrzení MNO (viz výměr č. 90/25/82). 
3. Příslušný národní výbor může v konkrétním případě přiznat výjimečně důchodci nárok na mimořádné jízdní výhody (popř. bezplatnou přepravu) též na základě výjimečných zásluh nebo s přihlédnutím k jiným okolnostem. Přiznání těchto mimořádných jízdních výhod je odvolatelné. 
4. Jízdní výhody podle tohoto výměru se přiznávají jen důchodcům, kteří mají trvalé bydliště v obvodu měst a obci obsluhovaných městskou hromadnou dopravou. 
__________________________ 
x) Do této částky se nezapočítává event. zvýšení důchodu pro bezmocnost. 
xx) Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje též na účastníky osvobozovacích bojů za I. světové války {dle § 51, zák. l21/1975 Sb.), držitelům i Potvrzeni o charakteru čs. rudoarmějce“ vydané VHÚ nebo VHA, držitelům  „Legionářského průkazu“ vydaného MNO nebo „Potvrzení“ VHA a držitelům „Potvrzení“ VHA o účasti na protiválečných vzpourách za první světové války. 
  

II.
Výjimky z ustanovení části I. může stanovit Český cenový úřad. 
  
Přílohy: 

a) Měsíční - čtvrtletní síťová jízdenka občanská
b) Roční síťová jízdenka občanská
c) Měsíční síťová jízdenka pro organizace - přenosná
d) Měsíční zlevněná síťová jízdenka - žákovská
e) Měsíční zlevněná síťová jízdenka pro důchodce

.
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky