english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Zajímavosti z MHD / Další zajímavosti  

NÁVRH HLAVNÍCH ZÁSAD DÍLČÍ DOPRAVNÍ POLITIKY S PŮSOBNOSTÍ NA MHD VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této internetové stránce je uvedena jedna z dalších zajímavosti, které se zaměřují na problematiku MHD nebo přímo MHD Žďár nad Sázavou, které nebyly uvedeny v rámci některé jiné internetové stránky této sekce. Výčet dalších zajímavostí není konečný, je průběžně doplňován.
.

.
NÁVRH HLAVNÍCH ZÁSAD DÍLČÍ DOPRAVNÍ POLITIKY S PŮSOBNOSTÍ NA MHD VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ÚVOD

Přeprava osob, materiálu, informací je podmínkou i projevem existence civilizace. Množství přepravovaných osob, materiálu, informací pak vypovídá o dosažené civilizační úrovni. Nabízející se přímá úměra mezi stoupajícím objemem přepravy a úrovní civilizace v zásadě platí, především však díky zvyšujícímu se podílu přepravovaných informací. Při přepravě osob a materiálu může naopak klesající úroveň dopravního zatížení svědčit o rostoucí civilizační úrovni. Zejména při přepravě osob totiž dochází často ke zbytečnému přemísťování neefektivních dopravních prostředků – osobních automobilů. Dopravní politika měst, regionů i státu musí vytvářet příznivé podmínky pro stálý pokles zbytečného dopravního zatížení. 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Městská hromadná doprava (MHD) jako významná složka dopravního systému města představuje rozhodující úlohu při zajišťování dopravní obslužnosti jednotlivých městských částí. Využívání, podpora a rozvoj MHD současně vede k naplňování zásad ekologických a socioekonomických požadavků moderní společnosti. 
Trasování jednotlivých linek městské hromadné dopravy města ve Žďáru nad Sázavou v současné době respektuje radiální uspořádání komunikačního systému města a v mnoha případech odpovídá současným požadavkům na přepravu. Jednotlivé trasy linek jsou dnes vedeny jako paprskovité či okružní z prostoru sloučeného uzlu hromadné dopravy na Autobusovém nádraží. Ve zcela naprosté většině svých tras využívá městská hromadná doprava v dané lokalitě dopravně nejvýznamnější komunikace společně s dopravou individuální.
Současný systém městské hromadné dopravy ve Žďáru nad Sázavou představuje celkem 9 autobusových linek s celkovým počtem téměř 0,1 milionu přepravených cestujících měsíčně. Na území města tak MHD zajišťuje dopravní dostupnost jednotlivých městských částí (Žďár 1 - Žďár 8), přičemž zbývající čtyři přidružené obce (Veselíčko, Mělkovice, Stržanov, Radonín) nejsou obsluhovány. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že současný stav nevyvolává potřebu zcela zásadní změny (reengineeringu) v trasování stávajících linek městské hromadné dopravy, při úpravách je možné částečně vyjít ze současného stavu. V souvislosti se změnou způsobu odbavování (především pravidelných) cestujících v hromadné dopravě s využitím čipových karet se ale nabízí vytvoření integrovaného systému hromadné dopravy (ISHD) pro spoje linek zajišťovaných dopravcem ZDAR a.s. Eventuální změny v trasování linek městské hromadné dopravy budou potom reagovat na aktuální situaci. 
ZÁSADY A ÚKOLY V OBLASTI MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
- po vypracování komplexního dopravního generelu města uvést systém MHD ve Žďáru nad Sázavou do souladu s ním
- vytvářet předpoklady pro zvyšování nabídky kvalitní městské hromadné dopravy zejména ve středu města a pro spojení se sloučeným uzlem hromadné dopravy na Autobusovém nádraží s cílem maximálního snížení podílu individuální automobilové dopravy v těchto lokalitách
- zvyšování nabídky služeb MHD podmínit zvýšením objemu dotací ze strany rozpočtu města (změna financování MHD z rozpočtu města)
- podporovat a současně prověřovat opatření k zajištění přímé a nepřímé preference MHD
- zvýšení bezpečnosti při cestování MHD; uvést všechny náležitosti systému MHD do souladu s legislativou a státními normami (označníky, provedení a značení zastávek, apod.)
- dodržet periodičnost tras spojů jednotlivých linek spolu s návazností na periodickou železniční osobní dopravu
- zvýšit četnost obslužnosti zastávky Zelená hora, hřbitov
- zajistit dostatečný rozsah obslužnosti všech lokalit města, včetně sídliště Klafar
- rozšířit vedení linek MHD i na jiné nebo nové komunikace (pěší zóna, Smetanova ulice, hráz Göttlerova rybníka, apod.)
- obecné zvýšení plošného pokrytí území města MHD a snížení docházkové vzdálenosti na zastávky
- zvýšit podíl nízkopodlažních vozidel pro MHD, modernizace vozidel, zcela vyloučit i mimořádné nasazování vozidel dálkového provedení na linkách MHD
- zvýšit podíl a kvalitu poskytovaných informací světelnými panely vozidel, využívat akustické informace ve vozidlech
- zvýšení kvality přepravních služeb a zlepšení kultury cestování zavedením doplňkových služeb (např. bezplatné Wi-Fi připojení)
- zpravidelnit trasování spojů co největšího počtu linek s nasazováním po celý den ve všech dnech týdne, úprava linkového vedení MHD
- prověřit možnost zavedení nočního provozu, například po dohodě se smluvní taxislužbou
- podporovat informovanost veřejnosti o možnostech MHD ve Žďáru nad Sázavou a zlepšovat tak image veřejné dopravy jako takové uplatněním zásad public relations a public affairs (včetně upřednostňování ekologických požadavků na MHD)
- podporovat zavádění prvků telematiky do MHD (preference na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením, tzv. inteligentní označníky, apod.)

INTEGRACE SLOŽEK HROMADNÉ DOPRAVY

Dopravní obslužnost města a její propojení s ostatními systémy veřejné dopravy je základním nástrojem k realizaci záměrů města v zajištění mobility jeho obyvatel. Nárůst individuální dopravy v posledních letech, i potřeba lidí cestovat například za zaměstnáním či studiem na větší vzdálenosti, vyvolávají nutnost zkvalitnění veřejné osobní dopravy. Podmínkou zajištění optimální dopravní obslužnosti města a regionu je tak vzájemná koordinace jednotlivých složek hromadné dopravy v integrovaném systému hromadné dopravy (ISHD), který ve svém důsledku přinese celou řadu pozitivních efektů, zejména snížení podílu individuální automobilové dopravy na celkovém objemu dopravy ve městě. Integrovaný dopravní systém představuje novou, perspektivní formu uspořádání hromadné dopravy. Z pohledu cestujících znamená zavedení ISHD zkrácení doby přepravy se současným poklesem ceny, zvýšení pohodlí, zkvalitnění informačního systému a celkové zlepšení souvisejících služeb. Optimální fungování ISHD celkově zvýší atraktivitu a nabídku hromadné dopravy pro veřejnost a umožní efektivní využití vynaložených finančních prostředků. 
Fungující ISHD je podmíněn využíváním, harmonizací a komplexní koordinací co nejvíce druhů veřejné (zde veřejné linkové dopravy, městské hromadné dopravy) se současným zapojením dopravy individuální (např. v systému P+R, což v případě města Žďáru může představovat pouze přestup mezi individuální automobilovou dopravou a dopravou železniční osobní v lokalitě u železniční stanice). 
Jedním ze základních předpokladů pro optimalizaci systému je vzájemná spolupráce mezi dopravcem (dopravci), organizátorem ISHD, příslušnými úřady (nejen) komunální úrovně a občanskou sférou tak, aby společné sjednocovací prvky aktivně spolupůsobily (např. společné využívání dotační politiky státu, legislativa, společné informační systémy, jízdní řády, doklady).
Pro účely koordinace vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy v rámci navrhovaného ISHD musí být zřízena instituce organizátora hromadné dopravy se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. V případě, že do ISHD budou zahrnuty spoje linek MHD a veřejné linkové dopravy dopravce ZDAR a.s., nabízí se možnost prozatímního zajištění činnosti této instituce dopravcem.
Samostatnou kapitolou by potom bylo zaintegrování MHD Žďár nad Sázavou do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, což by bylo jednoznačným přínosem.
ZÁSADY A ÚKOLY INTEGRACE HROMADNÉ DOPRAVY
- vypracovat komplexní dopravní generel města
- vylepšení jednotného tarifního systému (čipové/bankovní karty) a jednotného informačního systému, úprava tarifního uspořádání
- etapizace při zavádění integrovaného systému
- lepší koordinace a další optimalizace obou druhů veřejné dopravy (veřejná linková doprava a MHD) vytvořením komplexních, provozně, ekonomicky a časoprostorově lépe provázaných systémů 
- odpovídající technické a technologické vybavení nástupních a přestupních uzlů a zastávek systému, co nejvíce bezbariérové řešení
- modernizace a zvyšování parametrů MHD zaváděním moderních způsobů odbavování cestujících bez rozporu s celkovým způsobem odbavování pro ISHD
- další obnova a modernizace vozidlového parku MHD s preferencí nízkopodlažních vozidel, optimalizace využití vozidel - viz zákon č. 194/2010 Sb.
- aktuální informace veřejnosti o nabídce veřejné dopravy; zavádění moderních informačních systémů 
- trvale sledování a vyhodnocování přepravně ekonomických údajů, využívání získaných údajů pro dynamické a efektivní uspokojování přepravních potřeb obyvatel v čase a prostoru
- podpora integrace MHD Žďár nad Sázavou do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

ZÁVĚR

Základním principem této dílčí dopravní politiky s působností na MHD ve Žďáru nad Sázavou je nikoli pouze přizpůsobování města nárůstu individuální automobilové dopravy, ale systematická podpora hromadné dopravy s menšími nároky na životní prostředí. Musí být vytvořeny takové podmínky pro obslužnost města, aby rozhodující část nároků na přepravu osob mohla být uspokojena hromadnou dopravou. Individuální automobilovou dopravu je v centru města naopak nutno účinně regulovat. V přepravě nákladů lze v centru města připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovací. 
Je nutné zajistit optimální konfiguraci sítě městských komunikací v návaznosti na nadřazený komunikační systém s jasným funkčním zařazením, rozvoj a rekonstrukce je nezbytné řešit s důrazem na ekologické a městské řešení s funkčními parametry zajišťujícími ekonomii řešením (viz tzv. Velký obchvat).
Je nutné přistoupit k různým formám regulace dopravy s důrazem na zklidnění individuální dopravy gradující směrem k centru a sloučenému přestupnímu uzlu hromadné dopravy na Autobusovém nádraží, včetně vymezení tras nákladní dopravy. Při řešení je nutné uplatnit prostorově diferencovaný přístup s ohledem na význam a funkce území se zřetelem na omezení negativních dopadů individuální automobilové dopravy na životní prostředí.
Z hlediska hromadné dopravy je nutno pro obslužnost města Žďár nad Sázavou vytvářet takové podmínky, aby hromadná doprava uspokojila rozhodující část nároků na přepravu osob. V zásadě je nutné při řešení hromadné dopravy vycházet z maximální podpory/preference hromadné dopravy (s důrazem na vzájemnou integraci) s cílem zajistit udržení co největšího podílu hromadné dopravy především v pravidelné dopravě, zajistit její kvalitu a vytvořit tak nabídku, která bude schopna konkurovat narůstající individuální dopravě. Dosažení vysokého podílu hromadné dopravy v celkové dělbě dopravní práce je významným regulačním prvkem proti zvyšujícímu se objemu individuální automobilové dopravy. V této souvislosti je třeba zpracovat konkrétní principy integrovaného systému hromadné dopravy (ISHD) v rámci městské aglomerace. 
Dílčí dopravní politiku města Žďár nad Sázavou s důrazem na MHD lze ve stručnosti soustředit do těchto bodů:
- zavedení periodického provozu na co nejvíce linkách MHD, snížit počet linek
- v systému MHD aplikovat doporučení na rozšíření a zkvalitnění přepravních služeb
- podpora systému MHD ve městě Žďár nad Sázavou všemi zúčastněnými stranami
- preference ekologicky šetrných typů dopravy, tj. MHD a jiné hromadné dopravy
- optimální konfigurace sítě městských komunikací s kvalitním připojením na nadřazený komunikační systém
- regulace dopravy gradující k centru, ke sloučenému přestupnímu uzlu na Autobusovém nádraží a k obytným zónám
- hledat a v praxi aktivně prosazovat prostorově a ekologicky přijatelná řešení
.

.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Historie MHD
-.50 let od zahájení provozu
-.Víte, že ...?
-.Vystřihovánky
-.Fotogalerie MHD (od roku 2001)
-.Videa z MHD
-.Studie MHD
-.Studie proveditelnosti IDS
-.Další zajímavosti
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky