english        Kurze Information in Deutsch                
   
MHD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
nezávislé internetové stránky

   CESTOVÁNÍ V RÁMCI MHD  
.
   PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE  
   KONTAKT A DISKUZE  
.
   ZAJÍMAVOSTI Z MHD  
   ANKETY, TESTY, HRY, UŽITEČNÉ  

© Volné sdružení "Za žďárskou MHD"
Stránky založeny 12. 2. 2001


             Úvodní stránka / Cestování v rámci MHD  

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

NÁPOVĚDA K TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNCE:
Na této stránce jsou informace o smluvních přepravních podmínkách dopravce. Byly vydány společné smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu a veřejnou linkovou autobusovou dopravu, neexistují proto samostatné smluvní přepravní podmínky pro MHD Žďár nad Sázavou. Vše je doplněno i o stručný výtah z těchto podmínek.
.

.
Smluvní přepravní podmínky ZDAR, a.s. 
vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, v platném znění. 
Smluvní přepravní podmínky platí pro všechny linky veřejné linkové dopravy a linky MHD zajišťované ZDAR, a. s.

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu
   Přepravní smlouva ve veřejné linkové dopravě vzniká : 
a) nastoupením do vozidla, pokud cestující toto vozidlo neopustí před zahájením jízdy, 
b) zakoupením jízdenky. 
   Uzavřením přepravní smlouvy vzniká na základě přepravního řádu, tarifu a smluvních přepravních podmínek mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen jízdné) podle tarifu s výjimkou osob, které se přepravují bezplatně. 
   Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou pověřenou osobou. 
   Právo na přepravu má cestující jen tehdy, 
a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla, 
b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad), 
c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek. 

2. Nástup a výstup cestujících
   Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi. Přednost mají cestující vystupující před nastupujícími. Cestující vystupují zpravidla zadními dveřmi, podle potřeby však pro urychlení výstupu mohou použít i dveře přední. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce. 

3. Vyloučení osob z přepravy
   Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě nebo vyloučit z přepravy: 
a) osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro nemoc, mimořádné znečistění oděvů, obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být ostatním cestujícím na obtíž, 
b) osoby bez platného jízdního dokladu, 
c) osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svojí vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, 
d) osoby, které přes upozornění pověřené osoby dopravce porušují ustanovení smluvních přepravních podmínek, 
e) nepřijmout k přepravě děti do 6-ti let bez doprovodu cestujícího staršího 10-ti let. 

4. Jízdní doklad
   Cestující se pro účel kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Jízdními doklady jsou: 
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
b) jízdenka časová, 
c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu, 
d) odbavovací karta (čipová bezkontaktní) - druhy karet a podmínky pro využití blíže stanoveny v cenících vyhlášených ZDAR, a.s. 
   Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem nebo v případě pochybnosti o totožnosti u adresných jízdních dokladů, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky (osobními údaji jsou: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu cestujícího). Nesplní-li tuto povinnost je povinen na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy nebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
   Platnost odbavovacích karet je kontrolována odbavovacím zařízením ve vozidle nebo čtečkou revizora. 
   Jízdní doklad je neplatný, jestliže 
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití,
b) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu, 
c) není řádně vyplněn, 
d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly pozměněny, 
e) je použit neoprávněnou osobou, 
f) uplynula doba jeho platnosti, 
g) je používán bez fotografie, 
h) nejde o originál. 
   Místa prodeje a ověřování žákovských průkazů a průkazů na prokázání věku: 
Město: Pracoviště:
Žďár nad Sázavou Informační a cestovní kancelář, Nádražní 456/15, (pěší zóna – budova Autoškoly Vysočina)
Velké Meziříčí autobusové nádraží
Bystřice nad Pernštejnem autobusové nádraží

5. Jízdné a dovozné
Tarifní podmínky, druhy a ceny jízdného jsou stanoveny v souladu s platným cenovým výměrem MF a vyhlášeny ceníkem jízdného dopravce zvlášť pro MHD a zvlášť pro ostatní linkovou dopravu. Jsou vyvěšeny v autobusech a k nahlédnutí u řidiče. 
a) Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Cestující je rovněž povinen si zkontrolovat vrácenou hotovost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
b) Jízdenky vydává řidič ve vozidle. Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj, na který byla vydaná a jen pro den, na který byla vydaná. Omezení neplatí v případech, kdy z důvodu, které nejsou na straně cestujícího nebyla doprava provedena nebo dokončena. Cestujícímu, který od přepravy odstoupí před odjezdem vozidla ze zastávky, lze jízdné vrátit pouze maximálně do 5 minut od vydání jízdenky, kdy lze jízdenku ještě stornovat. 
c) Časová jízdenka (kupon) platí na linkách MHD pro období, na které byla vydaná. Za ztracenou nebo poškozenou jízdenku dopravce náhradní jízdenku bezplatně neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezpůsobil sám. 
d) Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, popřípadě prokázání totožnosti, je cestující povinen se jím prokázat.

6. Odbavovací karty /čipové bezkontaktní/
   K odbavení cestujícího na všech linkách zajišťovaných ZDAR., a.s. mohou sloužit také odbavovací karty. Karty jsou buď adresné (nepřenosné) nebo anonymní (přenosné). U všech čipových karet je nutné při zakoupení vyplnění žádanky a předložení požadovaných dokladů dle typu karty. Adresné karty slouží jako časové jízdenky nebo k nárokování bezplatné přepravy nad rámec cenového výměru v MHD. Na anonymní kartu vkládá cestující zálohu, ze které se odečítá jízdné nebo dovozné při uskutečnění přepravy. Na adresnou kartu lze kromě dobití kuponu (časové jízdenky) vložit rovněž zálohu, takže může současně sloužit jako karta přenosná. Na základě uzavřených smluv o clearingu může cestující čipovou kartu využít i pro platbu jízdného u jiných dopravců. Bližší informace získá cestující v informační kanceláři dopravce nebo u řidičů ZDAR, a.s. 
    Za odcizení, zneužití nebo ztrátu dopravce neodpovídá. Při ztrátě karty je možné kartu u dopravce, který ji vydal, zablokovat. Při reklamacích je postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením s kartou jako je např. vystavení tepelnému či magnetickému vlivu, mechanické poškození způsobené ohýbáním apod. O vyřízení reklamace rozhodne dodavatel karet. 

7. Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
a) Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení. 
b) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob. 
c) Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit místenku. 

8. Přeprava dětí do 6 let
   Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být na linkách přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí v linkové dopravě jízdné ve výši max 25% ceny jízdného – neplatí v MHD. Dítě, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen jedno místo k sezení, jsou-li všechna místa k sezení obsazena. Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně a to včetně kočárku. Přepravu kočárku v příměstské dopravě cestující vždy předem nahlásí řidiči.

9. Přeprava cestujících od 6 do 18 let
   Cestující od 6 let do 18 let jsou přepravováni za zlevněné jízdné max. za 25 % plného obyčejného jízdného.
   Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují žádným průkazem. Cestující ve věku od 15 do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti dle dosavadních předpisů nebo studentským průkazem ISIC.
   Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému vč. elektronických nosičů.

10. Přeprava žáků a studentů ve věku od 18 let do 26 let
   Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách nebo mají obdobné postavení v zahraničí mají nárok na zlevněné jízdné ve výši max. 25% ceny plného obyčejného jízdného. Nárok prokazují platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti dle dosavadních právních předpisů – jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, název a místo sídla školy (razítko a podpis oprávněné osoby), potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko a podpis dopravce. Platnost průkazu je max. do 30.9. následujícího školního roku. Nárok lze prokázat platným studentským průkazem ISIC v papírové či elektronické podobě. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému vč. elektronických nosičů.
   Zlevněné jízdné se přiznává do dne, který předchází dne 15. narozenin nebo 18. narozenin nebo 26. narozenin.

11. Přeprava cestujících starších 65 let
   Cestující starší 65 let mají nárok na zlevněné jízdné ve výši max. 25 % plného obyčejného jízdného – nárok prokazují průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému vč. elektronických nosičů.

12. Jízdné pro rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech na území České republiky
   Nárok na přepravu za zlevněné jízdné ve výši max. 50 % plného (obyčejného) jízdného mají rodiče nebo soudem ustanovení poručníci při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Na zlevněné jízdné je nárok z místa trvalého pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jeho návštěvě se zlevněné jízdné přiznává. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu, při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy z ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

13. Přeprava držitelů průkazů ZTP a ZTP/P a bezplatná přeprava jejich průvodců a jejich vodících psů
   Držitel průkazu ZTP a ZTP/P je přepravován za zlevněné jízdné ve výši max. 25 % plného obyčejného jízdného na základě předložení platného průkazu. V MHD je přepravován zdarma. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Průvodcem může být osoba ale i vodící pes.
   Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání. Tašky na kolečkách a kočárky držitelů průkazů ZTP a ZTP/P se přepravují zdarma.

14. Přeprava zvířat
Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, není-li jejich přeprava ostatním na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel. 
a) Beze schrány lze vzít do vozidla pouze jednoho psa (toto omezení neplatí, jde-li o dva psy jednoho cestujícího nebo služební psy státní, vojenské a městské policie nebo Armády ČR). Pes beze schrány musí mít bezpečný náhubek (netýká se slepeckého psa), být držen po celou dobu přepravy cestujícím na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle ceníku ZDAR, a.s. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. Řidič je oprávněn určit místo ve vozidle pro cestujícího se psem. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. 
b) Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, je přepravován vždy bezplatně a nemusí mít náhubek. 

15. Přeprava zavazadel a drobných věcí
Cestující si může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, neohrožují-li bezpečnost a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla. Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Při ukládání zavazadel je nutno respektovat pokyny pověřené osoby. 
a) Obsahem zavazadla nesmí být zejména věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví osob nebo jejich majetku a věci neskladné (např. jízdní kola, tříkolky, zasklená okna a skla bez pevného ochranného obalu, kusy nábytku apod.), látky těkavé, nabité střelné zbraně, věci výbušné, radioaktivní, jedovaté, žíravé nebo věci, které mohou způsobit nákazu. Obsahem zavazadla rovněž nesmějí být věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem by mohly být ostatním cestujícím na obtíž, předmět jehož celková hmotnost přesahuje 50 kg, předmět jehož rozměr je větší než 50x60x80 cm, nebo předmět delší než 300 cm a nebo předmět ve tvaru desky, je-li větší než 100 x 150 cm. 
b) Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkové obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěným proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
c) Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle nad sedadlem nebo pod sedadlem cestujícího. Rozměry ručních zavazadel jsou vyhlášeny ceníkem ZDAR, a.s. v souladu s platným cenovým výměrem MF. 
d) Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestujícího. Dovozné za spoluzavazadla stanovuje ceník ZDAR, a.s. 

16. Povinnosti cestujícího
   Cestující je povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla nebo na ostatní cestující. Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. Cestující je rovněž povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo vybaveno. 
   Za porušení přepravních podmínek se z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy považuje, jestliže cestující při přepravě: 
a) se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě, 
b) odmítne uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
c) mluví za jízdy na řidiče, 
d) otevírá za jízdy dveře vozidla, 
e) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat ven, 
f) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
g) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující , 
h) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, 
i) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, 
j) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, 
k) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla, 
1) zdržuje se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla. 
   Cestující je povinen uposlechnout a dbát příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy. 
   Pokud během přepravy dojde ke zranění cestujícího, je cestující povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět řidiče autobusu, který zajistí ošetření a oznámí věc Policii ČR k prošetření skutečnosti. 

17. Odpovědnost dopravce
   Jestliže v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava provedena nebo nebyla dokončena, má cestující s platnou jízdenkou právo na: 
a) náhradní dopravu do místa určení, 
b) vrácení jízdného za neprojetý úsek, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil, 
c) bezplatnou přepravu do nástupní zastávky a vrácení zaplaceného jízdného. 
   V MHD se jízdné nevrací! 
   Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného ani na vrácení zaplacené ceny místenky. 
   Jestliže nebyl cestující ve veřejné silniční dopravě přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
   Dopravce vydá cestujícímu písemné potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění, jestliže o to cestující pověřenou osobu požádá. 

18. Pověřená osoba
   Pověřená osoba je ve veřejné linkové dopravě řidič a průvodčí nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce. 
   Pověřená osoba je oprávněna: 
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, 
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožní přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla, 
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji. 

19. Ostatní ustanovení
V ostatních vztazích mezi dopravcem a cestujícím je postupováno podle vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu. 
a) V tarifních záležitostech se dopravce řídí platným cenovým výměrem MF. 
b) Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.
c) Smluvní přepravní podmínky v tomto znění platí od 1. 9. 2019. 
.
Stručný výňatek z výše uvedených smluvních přepravních podmínek 
• Právo na přepravu má cestující jen tehdy,
 a) není-li vozidlo plně obsazeno, přičemž o obsazení vozidla rozhoduje řidič na základě údajů v osvědčení o registraci vozidla, 
 b) splňuje tarifní podmínky pro přepravu (platný jízdní doklad), 
 c) řídí se ustanoveními smluvních přepravních podmínek.
• Cestující nastupují do vozidla pouze předními dveřmi. Výjimku tvoří pouze osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v MHD, které mohou nastupovat všemi dveřmi. 
• Jízdními doklady jsou:
  - jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
  - jízdenka časová, 
  - průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu, 
  - platební (čipová bezkontaktní) karta.
• Jízdenky vydává řidič ve vozidle. 
• Jízdenka pro jednotlivou jízdu platí jen pro spoj, na který byla vydaná a jen pro den, na který byla vydaná. 
• Děti do 6-ti let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10-ti let. 
• Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedeni vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání.
• Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
• Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, je přepravován vždy bezplatně.
• Za nedokončenou přepravu v MHD se jízdné nevrací!
• Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
. ..

.
.
VÝLEPOVÉ LINKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY (vždy nové okno):
linka 1, linka 2, linka 3, linka 4, linka 5, linka 6, linka 7, linka 8 a linka 9.
.
DALŠÍ STRÁNKY V TÉTO SEKCI:
-.Vyhledávání spojení (nové okno)
-.Jízdní řády linkové
-.Jízdní řády zastávkové
-.Tarif (ceník jízdného)
-.Mapa sítě linek
-.Změny v provozu a uzavírky
-.Platební (čipové) karty
-.Interaktivní mapa města a MHD
.
DALŠÍ DOPORUČENÉ STRÁNKY:
-.Ulice a nejbližší zastávky MHD
-.Cíle cest a nejbližší zastávky MHD
-.Seznam zastávek MHD
-.Tipy na výlety s MHD
-.Seznam zrychlených spojů na linkách MHD
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky Autobusové nádraží
-.Odjezdy spojů linek ze zastávky TOKOZ
-.Informace o přestupním uzlu Autobusové nádraží Žďár nad Sázavou
-.Informace o spojení k hotelu Jehla